Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Lưu ý về dịch thuật: Các Điều khoản dịch vụ của trang web này có thể đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để thuận tiện cho việc olymptradengười dùng wiki.com. Trong khi bản dịch là chính xác đến tốt nhất của olymptradekiến thức của wiki.com, olymptradewiki.com không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trong trường hợp không chính xác. Tiếng Anh là ngôn ngữ kiểm soát các Điều khoản dịch vụ này và mọi bản dịch đã được chuẩn bị cho bạn như một phép lịch sự. Trong trường hợp có xung đột giữa phiên bản tiếng Anh của Điều khoản dịch vụ này và phiên bản đã được dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ kiểm soát. 
 

Mô hình olymptradeTrang web wiki.com, https: //olymptradewiki.com/, là một dịch vụ thông tin trực tuyến với phần mềm có thể tải xuống, được cung cấp bởi olymptradewiki.com, và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. 

 

QUAN TRỌNG: Các điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn, Người dùng (sau đây là Bạn Bạn,, Bạn, hay Người dùng, và chúng tôi, olymptradewiki.com, các chi nhánh của nó và tất cả các đại diện được ủy quyền, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, cổ đông, người cấp phép, luật sư, người kế nhiệm và người được ủy quyền của họolymptradewiki.com,) và cùng với Chính sách bảo mật trang web và Thỏa thuận cấp phép phần mềm, chi phối toàn bộ và độc quyền mối quan hệ đó. 

 

TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN https: //olymptradewiki.com/, VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN WEBSITE NÀY CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CHÍNH XÁC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẤT K PR CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH VỤ, CÔNG CỤ, PHẦN MỀM, VẬT LIỆU NÀO, HOẶC THÔNG TIN KHÁC CÓ THỂ QUA TRANG WEB HOẶC SỬ DỤNG TRONG LIÊN KẾT (gọi chung là Trang web). olymptradewiki.com SILL ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP VÀ CHO PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY TRÊN ĐIỀU KIỆN RATNG BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NÀY. B USNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý ĐỂ TRỞ THÀNH BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP BÊN DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỀN VỮNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐỂ TIẾP CẬN HOẶC KHÁC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB NGAY LẬP TỨC. 

 

olymptradewiki.com BẢO ĐẢM QUYỀN SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY BẤT K TIME LÚC NÀO, KHÔNG CẦN THÔNG BÁO CHO NGƯỜI DÙNG, VÀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH SALL ĐƯỢC HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC ĐĂNG KÝ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN HỢP ĐỒNG ĐỂ ĐƯỢC TUYỆT VỜI CÁC PHƯƠNG ÁN TUYỆT VỜI VÀ TIẾP CẬN LIÊN TỤC CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB S DE ĐƯỢC CHẤP NHẬN VIỆC CHẤP NHẬN CỦA BẠN. Các phiên bản sửa đổi của Điều khoản và Điều kiện sẽ được chỉ định trước ngày được đăng ở đầu trang Điều khoản dịch vụ của trang web (ví dụ, Cập nhật [1-7-2020] Nghi). 

 

QUYỀN SỞ HỮU. Tất cả tài sản trí tuệ của hoặc liên quan đến Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, thông tin, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, mô-đun, kỹ thuật, bí quyết, mã máy tính (bao gồm mã html), thuật toán, phương thức kinh doanh, giao diện người dùng , thiết kế đồ họa, giao diện và phần mềm; và tất cả các phát triển, phái sinh và cải tiến sau đó, dù đã đăng ký hay chưa (gọi chung là Sở hữu trí tuệ,), trừ khi có quy định khác, được sở hữu, kiểm soát và cấp phép toàn bộ bởi olymptradewiki.com, các chi nhánh của nó, những người kế thừa và chuyển nhượng và / hoặc bởi các bên thứ ba đã cấp olymptradegiấy phép wiki.com để sử dụng Sở hữu trí tuệ đó. Các ấn phẩm, sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ được tham chiếu ở đây hoặc trên Trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ độc quyền của olymptradewiki.com hoặc chủ sở hữu tương ứng của họ và được pháp luật bảo vệ. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, olymptradewiki.com không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào cho Bạn hoặc bất kỳ người nào khác dưới bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào. Mọi phần mềm, chương trình, thông tin hoặc tài liệu có thể tải xuống hoặc có thể in thông qua Trang web và tất cả bản quyền, bí mật thương mại và các bí quyết liên quan, trừ khi có quy định khác, đều thuộc sở hữu của olymptradewiki.com hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Tên trang web, olymptradewiki.com, logo của nó và tất cả các tên, logo và biểu tượng khác xác định olymptradetrang web wiki.com và các dịch vụ của nó là thương hiệu độc quyền của olymptradewiki.com và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu nào, chẳng hạn như tên miền, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của olymptradewiki.com bị nghiêm cấm. 

 

CẤP GIẤY PHÉP GIỚI HẠN. Trang web được cung cấp bởi olymptradewiki.com và có điều kiện chấp nhận Thỏa thuận Điều khoản dịch vụ của Trang web này, cung cấp cho Bạn giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, giới hạn, không độc quyền, không bản quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web và tải xuống bất kỳ chương trình, dịch vụ nào, các công cụ, tài liệu hoặc thông tin có sẵn thông qua hoặc từ Trang web. Xin lưu ý rằng quyền truy cập để tải xuống và điều khoản sử dụng của olymptradephần mềm có thể tải xuống của wiki.com phụ thuộc vào việc chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm riêng biệt. Điều khoản dịch vụ của trang web cho phép bạn sử dụng và truy cập chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân olymptradeTrang web wiki.com (a) trên một máy tính xách tay, máy trạm hoặc máy tính và (b) trên thiết bị di động từ Internet hoặc thông qua mạng trực tuyến. Bạn cũng có thể tải thông tin từ Trang web vào bộ nhớ tạm thời của máy tính, máy trạm hoặc máy tính (RAM) và in và tải xuống các tài liệu và thông tin từ Trang web cho mục đích phi thương mại cá nhân của bạn, miễn là tất cả các bản sao cứng đều có bản quyền và áp dụng khác thông báo. 

 

PHÉP GIỚI HẠN. Giấy phép nói trên có hạn. BẠN KHÔNG THỂ SỬA ĐỔI, SAO CHÉP, CỬA HÀNG, TRÁCH NHIỆM, ĐẠI DIỆN, TRÁCH NHIỆM olymptradewiki.com QUA TRANG WEB, TRONG BẤT K MAN NGƯỜI NÀO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. GIỚI HẠN TRÊN NỀN TẢNG BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, MÃ VÀ / HOẶC PHẦN MỀM. Ngoài ra, bạn không được sửa đổi, dịch, dịch ngược, tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, tháo rời, phát, xuất bản, xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền nào, cấp quyền lợi bảo mật hoặc sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào không được phép rõ ràng ở đây. Ngoài ra, bạn không được (i) sử dụng bất kỳ liên kết sâu nào, chương trình cạo trang của Vương quốc, rô-bốt, xác sống, người nhện hoặc thiết bị tự động, chương trình, tập lệnh, thuật toán hoặc phương pháp hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bằng bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của Trang web để có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp thông qua Trang web, HOẶC (ii) cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, tài khoản của bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào khác, bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc máy chủ của nó, để bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách hack, mật khẩu, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp hoặc bị cấm nào khác, OR (iii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web, cũng không vi phạm an ninh hoặc xác thực các biện pháp hành động trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web, HOẶC (iv) tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Người dùng hoặc khách truy cập nào được ủy quyền của olymptradeTrang web wiki.com, HOẶC (v) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Trang web, hệ thống, mạng hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối, OR (vi) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm nào, hoặc thói quen can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web hoặc giao dịch được thực hiện trên Trang web hoặc với bất kỳ việc sử dụng Trang web nào của người khác, OR (vii) giả mạo tiêu đề, mạo danh một người hoặc thao túng danh tính để che giấu danh tính của bạn hoặc nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc truyền tải nào bạn gửi đến olymptradewiki.com trên hoặc thông qua Trang web, HOẶC (viii) sử dụng Trang web để thu thập địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ hoặc thông tin cá nhân khác, thị trường HOẶC (ix), đồng thương hiệu, nhãn riêng, phù hợp, sử dụng olymptradetên wiki.com hoặc một tên tương tự trên một tên miền khác, phân phối riêng, bán lại hoặc cho phép các bên thứ ba truy cập và sử dụng toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép rõ ràng, riêng biệt và trước bằng văn bản của olymptradewiki.com, OR (x) sử dụng Trang web theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào khác hoặc theo cách có thể bị coi là thiệt hại, chê bai hoặc tác động tiêu cực khác olymptradewiki.com. KHAI THÁC. 

 

Hơn nữa, giấy phép này chỉ có hiệu lực ở nơi olymptradewiki.com được phép hoạt động. Truy cập và sử dụng trang web này trái với bất kỳ luật hoặc quy định nào, hoặc nơi bị pháp luật cấm, là trái phép và không được phép bởi olymptradewiki.com. 

 

THÔNG TIN BÊN THỨ BA / SẢN PHẨM / DỊCH VỤ / LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC. Trang web có thể chứa thông tin, dữ liệu, liên kết, khuyến mại hoặc nội dung khác dưới mọi hình thức, bao gồm thông tin tài chính liên quan đến bên thứ ba. Thông tin như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và như một dịch vụ thưởng, và sẽ không được coi là tư vấn tài chính. Không có trường hợp nào olymptradewiki.com chịu trách nhiệm về nội dung đó hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra do sự phụ thuộc vào đó. Bạn hiểu rằng, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng là được cung cấp bởi olymptradewiki.com, olymptradewiki.com không liên kết với, không chịu trách nhiệm và không vận hành, kiểm soát hoặc xác nhận bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các bên thứ ba được cung cấp trên Trang web theo bất kỳ cách nào. 

 

olymptradewiki.com không đại diện cho bất kỳ điều gì, cũng không đảm bảo hoặc xác nhận, chất lượng, không vi phạm, tính chính xác, tính đầy đủ hoặc độ tin cậy của các tài liệu, chương trình, sản phẩm của bên thứ ba được hiển thị trên Trang web này hoặc bạn có thể truy cập thông qua liên kết trên Trang web này. Thư tín của bạn hoặc bất kỳ giao dịch nào khác với các bên thứ ba như vậy được tìm thấy trên Trang web này chỉ nằm giữa bạn và bên thứ ba đó. Theo đó, olymptradewiki.com TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, VẬT LIỆU, CHÍNH XÁC, VÀ / HOẶC CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN, SẢN PHẨM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ CÓ THỂ QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA NÀY. 

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI - KHÔNG ĐẢM BẢO. Bạn hiểu và chấp nhận điều đó olymptradewiki.com không thể và không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua Trang web sẽ không bị nhiễm hoặc vi-rút, sâu, trojan hoặc mã khác biểu hiện các thuộc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra trên máy tính cá nhân của mình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu và để duy trì phương tiện bên ngoài Trang web để tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào. 

 

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý ĐỂ ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. olymptradewiki.com CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG ĐẶT BẤT KỲ BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ HAY NGỤ Ý NÀO. olymptradewiki.com ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT K WAR SỰ ĐẢM BẢO NÀO CỦA TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS CHO MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA VÀ KHÔNG GIỚI HẠN. VỚI ĐĂNG KÝ TRANG WEB, DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, HOẶC BẤT K INFORMATION THÔNG TIN HOẶC THÔNG TIN BÊN THỨ BA HOẶC LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP, olymptradewiki.com SALL KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT K CO CHI PHÍ HOẶC LỪA ĐẢO NÀO TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP HOẶC ĐỘC LẬP TỪ BẤT K TRANS GIAO DỊCH NÀO. NÓ GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN VÀ SỬ DỤNG TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG, TƯ VẤN, DỊCH VỤ, THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN KHÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ. olymptradewiki.com KHÔNG ĐẢM BẢO RATNG DỊCH VỤ SILL KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC L ERI HOẶC KHÔNG R DE RÀNG TRONG DỊCH VỤ S COR ĐƯỢC SỬA CHỮA. BẠN HIỂU R F RÀNG RATNG R NATNG BẢN CHẤT TUYỆT VỜI CỦA INTERNET CONTAIN VẬT LIỆU UNEDITED MỘT SỐ MÀ ĐƯỢC TUYỆT VỜI HOẶC CÓ THỂ TUYỆT VỜI CHO BẠN. TIẾP CẬN CỦA BẠN ĐẾN VẬT LIỆU BỀN VỮNG LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. olymptradewiki.com KHÔNG CÓ KIỂM SOÁT QUÁ VÀ CHẤP NHẬN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC VẬT LIỆU BỀN VỮNG. 

 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN. BẠN TUYỆT VỜI VÀ ĐÁNG TIN CẬY olymptradewiki.com TỪ BẤT K CL YÊU CẦU NÀO ĐỂ KIẾM TIỀN CHO MỘT NGUYÊN NHÂN olymptradeKIỂM SOÁT CỦA wiki.com, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG ĐẢM BẢO CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ HOẶC CƠ SỞ ĐIỆN TỬ HOẶC DÒNG TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI BẤT K RE LÝ DO NÀO, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH SỰ KIỆN CHÍNH HÃNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KIẾM THỜI TIẾT, TRÁI ĐẤT, BỆNH TỰ NHIÊN, SỨC MẠNH, VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, CẢNH BÁO, HOẶC GIỚI HẠN CỦA CHÍNH PHỦ HOẶC HÀNH ĐỘNG. XEM THÊM, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO olymptradewiki.com ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K D VIỆC NÀO CẦN THIẾT, BÍ MẬT, ĐỘC LẬP, HẤP DẪN, HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT BẤT KAY CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB, HOẶC BẤT K INFORMATION THÔNG TIN NÀO, HOẶC GIAO DỊCH CUNG CẤP HOẶC TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB, HOẶC BẤT K DEL TRẢ LỜI THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO olymptradewiki.com ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY, HOẶC BẤT K CL YÊU CẦU NÀO ĐỐI VỚI CÁC L ERI, OMISSION, HOẶC CÁC INACCURACIES KHÁC TRONG TRANG WEB VÀ / HOẶC VẬT LIỆU HOẶC THÔNG TIN TẢI XUỐNG. VÌ MỘT SỐ JURISDICTIC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI HOẶC TUYỆT VỜI, GIỚI HẠN TRÊN NÀY KHÔNG THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN. CHƯA TỪNG BẮT ĐẦU, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ olymptradewiki.com CHO BẤT K RE LÝ DO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB S NOT KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC TRẢ TIỀN CỦA BẠN ĐẾN olymptradewiki.com TRONG KẾT NỐI VỚI VẤN ĐỀ CHỦ ĐỀ CỦA TRANH CHẤP THAM GIA TRONG VÒNG 3 THÁNG. 

 

ĐỘC LẬP. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại olymptradewiki.com, các chi nhánh của nó, và tất cả các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, luật sư, người kế nhiệm và phân công từ và chống lại tất cả các khiếu nại, tố tụng, thương tích, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí, bao gồm phí luật sư và chi phí kiện tụng hợp lý, liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm Thỏa thuận này của Bạn (bao gồm cả hành vi bất cẩn hoặc thiếu thận trọng). Mỗi cá nhân hoặc tổ chức được tham chiếu ở trên có quyền khẳng định và thực thi các điều khoản này trực tiếp chống lại bạn, thay mặt họ. 

 

NGH OBA VỤ NGƯỜI DÙNG. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác, không đúng sự thật hoặc không đầy đủ, olymptradewiki.com có ​​quyền chấm dứt ngay lập tức Quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn và mọi phần mềm có thể tải xuống. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ liên quan. Ngoài ra, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Internet và truy cập hoặc truyền hoặc liên lạc với Trang web hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn. Trong khi olymptradewiki.com đã nỗ lực để tạo ra một Trang web an toàn và đáng tin cậy, bạn nên hiểu rằng tính bảo mật của bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy không thể được đảm bảo. Theo đó, olymptradewiki.com không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc bất kỳ vi phạm nào về bất kỳ thông tin nào được truyền đến hoặc từ Trang web. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các hoạt động liên quan đến việc sử dụng Trang của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lấy và thanh toán cho tất cả các giấy phép và chi phí cho phần mềm và phần cứng của bên thứ ba cần thiết để triển khai Trang web và phần mềm có thể tải xuống của nó và duy trì hoặc sao lưu bất kỳ dữ liệu. KHAI THÁC. 

 

Tên người dùng và chính sách PASSWORD. Đăng ký với tư cách là người dùng được ủy quyền để truy cập vào các khu vực nhất định của Trang web có thể yêu cầu cả tên người dùng và mật khẩu. Chỉ một người dùng được ủy quyền có thể sử dụng một tên người dùng và mật khẩu và tài khoản. Nhiều tài khoản được đăng ký bởi cùng một cá nhân hoặc tổ chức không được phép và có thể dẫn đến một, một số hoặc tất cả các tài khoản bị đóng bởi olymptradewiki.com. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý giữ tên người dùng và mật khẩu của mình làm thông tin bí mật. Bạn cũng đồng ý không sử dụng tài khoản người dùng được ủy quyền khác. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ mất mát hoặc đánh cắp mật khẩu hoặc sử dụng trái phép tên và mật khẩu của bạn, bạn sẽ thông báo ngay lập tức olymptradewiki.com. olymptradewiki.com không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này. olymptradewiki.com cũng có quyền xóa hoặc thay đổi (có thông báo) tên người dùng hoặc mật khẩu bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. 

 

PHẢN HỒI VÀ ĐĂNG KÝ. Bạn cấp cho  olymptradewiki.com có ​​quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến bất kỳ tài liệu nào do Bạn tự do gửi và bất kỳ thông tin nào khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và quảng cáo liên quan. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có khiếu nại chống lại olymptradewiki.com cho bất kỳ cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm dụng quyền sở hữu độc quyền trong thông tin liên lạc của bạn với Trang web. Người dùng trang web đã đăng ký sẽ có cơ hội gửi phản hồi và thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch của họ thông qua phần mềm và thông qua trang web, sau đó sẽ được hiển thị trên trang web trên cơ sở ẩn danh. Thông tin như vậy được gửi trên cơ sở tự nguyện. olymptradewiki.com không kiểm soát tính chính xác hoặc tính chính xác của việc tự báo cáo đó và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý từ sự phụ thuộc của Người dùng vào dữ liệu này. 

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng hoạt động của một số chương trình, dịch vụ, công cụ, tài liệu hoặc thông tin của Trang web yêu cầu gửi, sử dụng và phổ biến các thông tin nhận dạng cá nhân khác nhau. Theo đó, nếu bạn muốn truy cập và sử dụng các chương trình, dịch vụ, công cụ, tài liệu hoặc thông tin đó trên Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web sẽ cấu thành sự chấp nhận olymptradethu thập thông tin nhận dạng cá nhân và sử dụng thông tin cá nhân của wiki.com để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên Trang web này. 

 

NÓI CHUYỆN Ở ĐÂU. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên Trang web này đều không có giá trị nếu bị cấm. Hơn thế nữa, olymptradewiki.com không tuyên bố về tính hợp pháp của việc truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc nội dung của nó ở bất kỳ quốc gia nào. Mặc dù Trang web có thể truy cập trên toàn thế giới, nhưng không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc trên Trang web đều phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở tất cả các quốc gia. olymptradewiki.com có ​​quyền giới hạn, theo quyết định của mình, việc cung cấp và số lượng của bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý. Nếu Bạn truy cập Trang web từ khu vực tài phán bị cấm, Bạn sẽ tự chịu rủi ro và Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của địa phương. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng olymptradetrang web wiki.com. KHAI THÁC. 

 

KHÔNG CẦN TƯ VẤN. Bạn thừa nhận rằng cả Trang web hoặc dịch vụ Đại diện Tài khoản Cá nhân, không được phép cung cấp bất kỳ tư vấn pháp lý, thuế, kế toán hoặc khuyến nghị nào về tính phù hợp, lợi nhuận, chiến lược đầu tư hoặc các vấn đề khác. KHAI THÁC. 

 

THỰC HIỆN TRANG WEB AN NINH. Thực tế hoặc cố gắng sử dụng trái phép Trang web này có thể dẫn đến truy tố hình sự và / hoặc dân sự. olymptradewiki.com có ​​quyền xem, theo dõi và ghi lại hoạt động trên Trang mà không cần thông báo hoặc cho phép từ Người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách lưu trữ các thông báo hoặc liên lạc do bạn gửi qua Trang web. Ngoài ra, olymptradewiki.com có ​​quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, sửa đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc gián đoạn hoạt động hoặc truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, để bảo vệ Trang web hoặc olymptradekinh doanh của wiki.com. 

 

THÔNG BÁO CỦA BREACH AN NINH. Ngoài nghĩa vụ bồi thường được nêu trong các Điều khoản dịch vụ này, nếu bạn nhận thấy vi phạm hoặc vi phạm tiềm năng về bảo mật đối với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi olymptradewiki.com hoặc bất kỳ hành vi hack trái phép nào của Trang web, bạn sẽ (i) thông báo ngay lập tức olymptradewiki.com về vi phạm hoặc vi phạm tiềm năng đó, (ii) hỗ trợ olymptradewiki.com là cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn hoặc khắc phục bất kỳ vi phạm nào như vậy và (iii) cho phép olymptradewiki.com để tuân thủ mọi luật hiện hành yêu cầu cung cấp thông báo về vi phạm an ninh đối với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân bị ảnh hưởng nào. 

 

HẠN VÀ KẾT THÚC. Các Điều khoản dịch vụ này chi phối Quyền sử dụng Trang của bạn sẽ có hiệu lực tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng Trang và có hiệu lực cho đến khi chấm dứt, như quy định dưới đây. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi olymptradewiki.com mà không cần thông báo, bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, olymptradewiki.com bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và trên cơ sở hợp lý, chẳng hạn như bất kỳ niềm tin hợp lý nào về hoạt động hoặc hành động gian lận hoặc bất hợp pháp vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này, để từ chối toàn bộ quyền truy cập của bạn vào Trang web một phần, để bảo vệ tên và thiện chí của mình, doanh nghiệp và / hoặc người dùng được ủy quyền khác hoặc nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này, phải tuân theo các quyền sống còn của một số điều khoản được xác định dưới đây. Chấm dứt có hiệu lực mà không cần thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web, tuân theo các quyền sống còn bên dưới. Khi chấm dứt, Bạn phải hủy tất cả các bản sao của bất kỳ khía cạnh nào của Trang web mà bạn đã tạo và xóa phần mềm đã tải xuống khỏi Sở hữu của bạn. Các điều khoản sau sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận điều khoản dịch vụ của trang web vì bất kỳ lý do nào: Quyền sở hữu (§1), Cấp giấy phép hạn chế (§2), Hạn chế cấp phép (§3), Thông tin bên thứ ba (§4), Tuyên bố từ chối trách nhiệm 5), Giới hạn trách nhiệm (§6), Bồi thường (§7), Luật điều chỉnh (§17) và Linh tinh (§18). 

 

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Các Điều khoản dịch vụ này và tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Síp, mà không áp dụng xung đột của các quy tắc pháp luật. Bất kỳ nguyên nhân hành động hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh, hoặc yêu cầu hoặc nguyên nhân hành động đó bị cấm. Yêu cầu bồi thường và olymptradewiki.com từ bỏ quyền của họ đối với một phiên tòa xét xử và tham gia vào vụ kiện hành động tập thể. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc, ngoại trừ việc olymptradewiki.com không bắt buộc phải phân xử bất kỳ tranh chấp nào về bảo mật, xâm phạm, chiếm dụng hoặc lạm dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác khi giải quyết tạm thời từ tòa án để ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng và không thể khắc phục olymptradewiki.com hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức khác. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ vi phạm, bị đe dọa hoặc thực tế, có thể gây thương tích không thể khắc phục olymptradewiki.com không thể định lượng được trong các thiệt hại tiền tệ. Bạn đồng ý rằng olymptradewiki.com sẽ có quyền tìm kiếm và được trao một lệnh cấm hoặc cứu trợ công bằng thích hợp khác để kiềm chế mọi vi phạm nghĩa vụ của Bạn theo các Điều khoản này. Theo đó, bạn từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào olymptradewiki.com gửi bất kỳ trái phiếu hoặc bảo mật nào khác trong trường hợp bất kỳ sự cứu trợ mang tính giáo dục hoặc công bằng nào được tìm kiếm bởi hoặc trao cho olymptradewiki.com để thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này. 

 

VÔ CÙNG. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản này là vì lợi ích của Người dùng, olymptradewiki.com và olymptradengười cấp phép của wiki.com. Do đó, các Điều khoản này mang tính cá nhân với Bạn và không được chuyển nhượng. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa Bạn và olymptradewiki.com là kết quả của các Điều khoản dịch vụ này hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web. olymptradewiki.com không khăng khăng đòi hoặc thực thi nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào theo các Điều khoản này hoặc theo luật. Cả quá trình ứng xử giữa các bên và thực tiễn thương mại sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. olymptradewiki.com có ​​thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng. Các tiêu đề ở đây chỉ để thuận tiện. Các Điều khoản dịch vụ này, cùng với olymptradeChính sách bảo mật trang web của wiki.com và Thỏa thuận cấp phép phần mềm, thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và olymptradewiki.com liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các đề xuất và liên lạc trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa Bạn và olymptradewiki.com. 

 

ĐẢM BẢO. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này bị phán quyết không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền hoặc vì lý do mâu thuẫn với quy định của chính phủ hiện hành, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại (hoặc các phần của nó) trong tài liệu này. Bất kỳ phần không hợp lệ hoặc không thể thực thi nào đều phải được xem xét sửa đổi để đạt được hiệu quả gần nhất có thể giống như Điều khoản dịch vụ như dự thảo ban đầu. 
 

LIÊN HỆ 

 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến bảo mật của https: //olymptradewiki.com/, Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, việc triển khai và / hoặc các hoạt động thu thập và phổ biến thông tin của chúng tôi, vui lòng gửi email trực tiếp cho chúng tôi tại Info @olymptradewiki.com

 

olymptradewiki.com © 2019 Bảo lưu mọi quyền. 

TRUY CẬP NGAY LẬP TỨC
Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo